Genåbning af golfbanen for vores egne medlemmer

Kære medlemmer

DGU har nu åbnet for at egne medlemmer kan spille i to-bolde, hvis nedenstående følges. Sebber Kloster Golf Klub har hele tiden fulgt DGU’s anvisninger, og det gør vi også nu, hvilket betyder at såvel lille som stor bane er åben for to-bolde.

Vores markeringer angående areal under reparation er ikke sat op PT, hvorfor I selv skal vurdere, hvornår det vil være rimeligt at benytte reglen om areal under reparation, da der er en del områder, der er gravet op.

Vi ønsker Jer god fornøjelse med spillet og forventer, at I nøje overholder nedenstående anvisninger, da vi i modsat fald vil være tvunget til at lukket anlægget.

HUSK ALLE TRÆNINGSFACILITETER ER FORTSAT LUKKET.

Anbefalinger til spil på banen

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Hold afstanden på mindst ti minutter mellem boldene.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker.
 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 4. Hulkopperne hæves så bolden ikke skal samles op af hullet.
 5. Flaget forbliver i hullet, og må ikke berøres.
 6. Riverne er fjernet fra bunkers.
 7. Affaldsspande og lignende tildækkes.
 8. Det er kun klubbens egne medlemmer, der har adgang til banen.
 9. Klubben vil iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalingerne til sikkert spil ikke bliver overholdt.

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes fortsat lukket, tag papir med hjemme fra, hvis du ønsker at skrive din score ned.
 2. Højest én person i bagrummet ad gangen.
 3. Alle træningsfaciliteter er lukket.
 4. Alle toiletfaciliteter er lukket, og vaskepladsen er lukket.
 5. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet er ikke tilladt.
 6. Du booker elektronisk og men du skal ikke bekræfte tiden.

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 3. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 4. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal spillerne samle bolden op og følge tempo med de andre bolde.
 5. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
 6. Undgå at berøre flagstangen.
 7. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

Lukning af golfbanen forlænges indtil videre

Vi afventer ny udmelding fra DGU, formentlig tirsdag eller onsdag, men indtil da er lukningen af banerne forlænget.

 

Kære medlemmer

Sebber Kloster Golf Klub har valgt at gøre brug af regeringens hjælpepakke og sende 2 medarbejdere hjem. Vores Pro Kristian Jeppesen og Povl Munk Christensen er sendt hjem med fuld løn. Vi forventer at klubben har mulighed for at søge refusion på 75% af Kristian og Povl`s løn. De bliver hjemsendt indtil videre. Vores greenkeepere arbejder på at klargøre banen. Greens bliver tromlet og fairways dybdeluftes og de mange opgravninger med nye dræn tildækkes og færdiggøres.

Da klubben er lukket er det begrænset hvilke opgaver der skal klares – telefonen bliver besvaret af Jørgen og Bjarne og ellers henvises der til, at spørgsmål skal sendes pr mail til kontor@sebbergolf.dk. Der er også mulighed for at kontakte
Næstformand Jørgen Nielsen 20688781 eller kasserer Bjarne Svendsen 25270200.

Vi håber,  at vi snart kan åbne op igen i golfklubben.

Pas godt på jer selv og jeres nærmeste

Sebber Kloster Golf Klub

Sebber Kloster Golf Klub lukker ned til og med 29. marts!

Sebber Kloster Golf Klub er lukket ned pga. Covid 19 til og med den 29. marts.

Vi ses derude, når situationen er under kontrol. I mellemtiden: Pas godt på jer selv og hinanden!

Læs evt. Dansk Golf Unions udmelding her:
https://www.danskgolfunion.dk/artikel/coronavirus-dgu-anbefaler-golfklubberne-lukker-deres-klubhuse-golfbaner-og

Aflysning af kommende arrangementer pga. Covid 19

I forlængelse af udmeldingerne fra den danske regering og sundhedsmyndighederne udskydes SKG’s
generalforsamling, modeshow, åbningsturnering og åbent hus arrangement på ubestemt tid. Alle medlemmer har fået nedenstående brev tilsendt via Golfbox.

 

Kære Medlemmer

Under iagttagelse af Covid 19 og de nyeste påbud fra Statsministeren, med forbud mod forsamlinger af 100 personer, er det bestyrelsens indstilling, at vi på ubestemt tid udskyder vores generalforsamling, hvor der er inviteret ca. 500 medlemmer.

Den nye epidemilov er sat over vores grundlov, vedr. forsamlingsfrihed og dermed selvfølgelig også over vores foreningsvedtægter. Loven vil først blive vedtaget torsdag.

Formandens beretning skal jo ikke godkendes, men det skal vores regnskab, budget og næste års kontingent. Desuden er der 3 forslag fra medlemmerne, som kræver en ordentlig behandling, men ikke nødvendigvis er af afgørende betydning her og nu.

Vores regnskab for 2019 var heldigvis til den rigtig gode side, og selv om vi nu ikke vil stå med et godkendt budget, så lover bestyrelsen, at vi vil passe rigtig godt på økonomien indtil vi kan afholde generalforsamlingen og få den nødvendige godkendelse. Med hensyn til fastsættelse af kontingent er dette først gældende for 2021, hvorfor vi heller ikke er presset på dette punkt.

 

Vedr. klubber i klubben er det i samråd med klubberne og forretningsudvalget bestemt, at de sociale sammenkomster, der dagligt finder sted i klubhuset, stopper indtil videre. Banen er på ingen måde lukket, så det vil være en rigtig god idé at mødes og gå private runder, men når I færdes i klubhuset, så sørg for at I ikke sidder mange det samme sted, der er rigtig god plads og masser af borde.

Der er bestilt håndsprit( håber det kommer snart), som vil stå ved vores touch skærme, ved køleskabet og ved ølanlægget, da det er nogle af de steder, hvor der er alvorlig risiko for smitteoverførsel. Alle andre regler, som er foreskrevet af myndighederne, skal selvfølgelig også overholdes – så vi kan passe på os selv og hinanden.

 

Modeshow, åbningsturnering og åbenthus arrangement er ligeledes udskudt på ubestemt tid.

 

Endelig har jeg en opfordring fra vores Veteran Regions golf. Vi har tilmeldt to hold, men har p.t. kun spillere til det ene, så der mangler ca. 8 spillere, hvor de to til tre gerne skulle være kvinder. Der er ingen handicapbegrænsning og alderen skal være 60+, Turneringen afvikles på forskellige tidspunkter på hverdage. Kontakt kontor@sebbergolf.dk hvis du ønsker at deltage.

 

Er der spørgsmål kan du altid rette henvendelse til sekretariatet.

Standard lokalregel E-5

(Mistet bold eller bold Out of Bounds kan erstattes mod to straffeslag)
Ovennævnte lokalregel har været gældende i Sebber Kloster Golf Klub fra 01-01-2019.
Regel og hcp. udvalget har betragtet det som en prøveperiode. Vi har konstateret at reglen bliver anvendt i yderst begrænset omfang.
Reglen har i perioden ikke kunnet anvendes i klubturneringer, samt turneringer i DGU regi.
Udvalget har af den årsag valgt at udfase lokalregel E-5 fra 15-03 2020.
Af hensyn til afvikling af spillet fremover anvendes regel 18.3 (provisorisk bold).
For evt. nærmere forklaring, kan der rettes henvendelse til henholdsvis Kim Bodholt eller Hans Jørgen Krath.
På udvalgets vegne
Hans Jørgen Krath