Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 31. marts 2016

 

  1. Valg af dirigent

På bestyrelsens forslag blev Niels Pedersen valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Povl Munk fremlagde beretningen.

Flere kommentarer fra medlemmerne omhandlede den økonomiske situation og efterlyste initiativer til både at skaffe og fastholde nye medlemmer. Formanden erkendte, at bestyrelsen i 2015 havde måttet bruge rigtig mange kræfter på driften, herunder især økonomien. Bestyrelsen er helt opmærksom på behovet for nye initiativer. F.eks. er begyndere fra 2015, som ikke forsatte som medlem i 2016 blevet kontaktet og inviteret til at deltage i fællestræning og turnering på par-tre banen tre mandage i april. Ligeledes arrangeres turnering hver uge for årets nybegyndere på den lille bane, så de hurtigere både kan spille sig ned i handicap og blive integreret i klublivet.

På spørgsmål bekræftede formanden, at frivillige er forsikringsmæssigt dækket, når de arbejder for klubben.

Aalborg Kommunes Materialefond er ansøgt om støtte til køb af nye udslagsmåtter.

Sekretær Lone Laursen præsenterede klubbens nye hjemmeside på www.sebbergolf.dk

Herefter blev beretningen, som kan ses på klubbens hjemmeside, taget til efterretning med applaus.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Henrik Eeg Knudsen fremlagde regnskabet, der udviser et meget beskedent overskud på 58 kr. mod budgetteret 38.000 kr. Bestyrelsen finder på baggrund af indsatsen fra medarbejdere og frivillige det økonomiske resultat for tilfredsstillende, mens medlemsudviklingen findes utilfredsstillende og bekymrende.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

  1. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det kommende år

Budgettet for 2016 er lagt ud fra en forudsætning om, at indtægterne ikke vil stige i forhold til sidste år, og der forventes et resultat på 0 kr.

Kontingentet for fuldtidsmedlemmer i 2017 blev fastsat til 5.400 kr., hvilket er en stigning på 150 kr.

Vedtaget uden afstemning.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

  1. Forslag fra medlemmerne

John Mandrup Nielsen fremsatte og motiverede et forslag om at indføre en regel i klubbens vedtægter om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet.

John Sohn takkede for forslaget, som havde givet anledning til en god og relevant debat i bestyrelsen. Bestyrelsen mener, at regler om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet bør fremgå af forretningsordenen frem for vedtægterne.

dirigentens forespørgsel erklærede forslagsstilleren sig enig heri og trak derfor sit forslag.

Bestemmelserne om inhabilitet er optaget under punkt 7) i bestyrelsens forretningsorden, der er offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Kalle Jensen, Povl Munk, Lars Poulsen og Helle Rahbek Thomsen blev alle genvalgt uden afstemning.

Uden afstemning valgtes Bjarne Svendsen og Hanna Kristensen som suppleanter.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Egil Christensen og Tina Koldkjær (suppleant) blev valgt uden afstemning.

 

  1. Eventuelt

a)

Jørgen Nielsen oplyste, at med bidrag fra 72 medlemmer af hole-in-one klubben plus renter og overførsel fra sidste år var der et beløb på 5.509,29 kr. til uddeling. Povl Munk Christensen modtog 2.500 kr. til klubbens ungdomsarbejde. Fire spillere havde i 2016 lavet hole-in-one, men kun Bente Houmann var medlem af klubben og modtog derfor et beløb på 2.000 kr. Et beløb på 509,29 kr. overføres til næste uddeling.

b)

Efter forslag fra mange medlemmer er det besluttet at navngive de tre sløjfer som følger:

Par-3 banen: Engsløjfen

For-9: Klostersløjfen

Bag-9: Skovsløjfen

Blandt forslagsstillerne var der trukket lod om en lille erkendtlighed, som gik til Ole Jensen, Hans Larsen og Margit Rasmussen.

c)

Formanden orienterede om et par indkomne forslag om at starte fredagsgolf med efterfølgende optænding i grillen samt miljøtiltag. Der meldes nærmere ud senere.

d)

Formanden takkede Leif Jensen for hans store arbejde både i bestyrelsen og i forbindelse med byggeriet af det nye klubhus. Chr. Roskjær blev ligeledes takket for sit store arbejde i bestyrelsen og i klubben som helhed. Begge modtog en erkendtlighed i flydende form.

Formanden sluttede af med en tak til dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen og en tak for det store fremmøde og god ro og orden.

Niels Pedersen, dirigent

Peter Thonning Olesen, referent