GOLF TOUR NORDJYLLAND 2016

– i dagene 25. – 27. juli

 

For 21. gang afvikles GOLF TOUR NORDJYLLAND – GTN.

GTN er turneringen, hvor man stifter nye golf-bekendtskaber – og genopfrisker gamle – i en 3 dages turnering med masser af hygge, socialt samvær og ikke mindst golf.

De 3 arrangerende klubber – Sebber Kloster, Aars og Rold Skov – lægger igen i år navne og baner til.

 

Konditioner

Max. 112 deltagere

 

Deltagerne skal være fyldt 21 år inden 1. januar 2016

Max. handicap 36

 

Turneringsfee betales ved tilmelding.

Turneringsfee per spiller er DKK 1095,-.

For deltagere, der er medlem i en af de 3 klubber, er prisen DKK 895,-.

Turneringsfeen dækker green fee på de 3 baner, fortæring ved After-golfing-grillpartyet efter 1. runde (excl. drikkevarer), fortæring ved

den afsluttende frokost efter 3. runde (excl. drikkevarer).

Turneringsfee refunderes ikke ved afbud eller udeblivelse.

Tilmelding kan ske per mail til birte@roldskovgolf.dk eller ved tilmelding på www.golfbox.dk under åbne turneringer.

Tilmeldingen er først gyldig, når vi har modtaget turneringsfeen – enten per check eller ved bankoverførsel til

GTN`s konto 9812 – 000 17 69 111.

Tilmelding registreres ved betaling i indgået rækkefølge – dog senest den 8. juli 2016.

Ved overtilmelding vil deltagerne blive overført til venteliste.

 

Der spilles 3 x 18 huller over 3 dage på de 3

nævnte baner.

 

 

Turneringsform

A-rækken:                             Stableford

B-rækken:                             Stableford

C-rækken:                            Stableford

 

De tre rækker inddeles i 3 lige store rækker.

 

 

Program:

Mandag den 25. juli:

Kl. 12:00         Gunstart på Sebber Kloster GK

Kl. 18:00         After golfing-grillparty i Sebber Kloster

 

Tirsdag den 26. juli:

Kl. 10:00         Gunstart på Aars GK

 

Onsdag den 27. juli:

Kl. 09:00         Gunstart på Rold Skov GK

Kl. 14:30        Lækker og velsmagende frokostbuffét med efterfølgende overrækkelse af de gennemgående præmier

 

 

Velkomstgave

Der er hver dag en lille velkomstgave til alle deltagere.

 

 

Velkomst og forplejning

Hver dag er der velkomst på spillestedet, hvor man samtidig får mulighed for at hilse på sine medspillere for dagen.

Der vil være mulighed for at købe forplejning på banerne. Efter runden i Aars vil der være et favorabelt frokosttilbud.

Der er After Golf efter hver runde – samtidig med uddeling af dagspræmier.

 

 

Præmier

Der er gode præmier i alle 3 rækker med Bravo Tours som hovedsponsor.

 

Der er præmier til de bedste nettoscores i alle 3 rækker – samlet for alle 3 dage. Hver 7.-8. deltager i hver række udløser præmie.

 

Nettopræmier og pindpræmier fra hver enkelt bane bliver hver dag uddelt umiddelbart efter spillet.

 

Ved den afsluttende frokost vil der blive trukket lod om flotte klappepræmier blandt alle tilstedeværende spillere – dog kan deltagere, der har

modtaget samlet nettopræmie ikke vinde.

 

 

Nærmest pinden

På 2 udvalgte huller på hver bane hver dag. Alle 3 rækker samlet.

 

 

Startliste

Startlister vil være tilgængelige på www.golfbox.dk under åbne turneringer i løbet af uge 29.

Yderligere informationer om GTN 2016 vil kunne ses på

www.roldskovgolf.dk,

www.aarsgolfklub.dk eller

www.sebbergolf.dk .

 

 

Overnatning

De 3 klubber anviser gerne overnatningssteder.

Se i øvrigt denne brochures annoncer.

 

 

TURNERINGSKOMITÉ

Sebber Kloster Golf Klub – tlf. 2210 4500

Aars Golfklub – tlf. 9698 0700

Rold Skov Golfklub – tlf. 9682 8305

 

Turneringskomitéen er Golf Tour Nordjyllands kontrollanter.

Komitéens afgørelse er endelig.

 

Forbehold for trykfejl og ændringer.

 

Læs mere om de 3 klubber:

www.sebbergolf.dk

www.aarsgolfklub.dk

www.roldskovgolf.dk

Begynderarrangement

Begynderudvalget

Vi har prøvet at kontakte omegnens borgerforeninger og beboerforeninger i Nibe.

Der er blevet vist interesse fra flere af foreningerne, men nogle foreninger kunne ikke deltage den valgte dag, så vi laver et nyt arrangement først i august. Dato følger senere.

Der var 7, som tog imod tilbuddet d.11/06. Vi fortalte om Sebber Kloster Golf Klub og begyndertræning, hvorefter vi slog bolde ud og senere afviklede en Texas match på Eng sløjfen.

Efter matchen hyggede vi os med grillpølser og uddelte præmier til vindende hold med 35 slag for de 9 huller, som vi spillede.

Alle viste interesse for medlemskab.

 

Vi starter nye begynderhold efter sommerferien. Evt. interesserede bedes rette henvendelse til Begynderudvalget.

Aage Pedersen                23312452    mail. aage@bjergheden.dk

Børge Pedersen               24633767    mail. sisa@mail.tele.dk

Vinder af maj måneds kaninturneringer

Med en flot score på hele 85 point på Engsløjfen, blev månedens vinder Niels Klit. Flot!
Tillykke Niels!

Kaninturnering 9. maj

Ved fællestræningen fra kl. 17.00 var der puttekonkurrence, som blev vundet af Niels Klit.

Kl. 18.00 startede kaninturneringen, og vinderne blev

fra venstre Ole Manicus 22p. Gunnar Pedersen 29p. Niels Klit 26p.

Ellers hyggelig samvær efter turneringen med grillpølser og orientering om klubber i klubben efterfølgende.

IMG 1038

IMG 1039

Kære medlemmer, send venner og bekendte på golfskole!

Forhør om tidspunkter v. Børge 24633767 eller Aage 23312452

Fredagshygge med golf og grill

Vinder af aprils kaninturneringer

 

 

Med en imponerende score på 78 point i tre turneringer vandt Brian Jespersen april måneds kaninturneringer. Stort tillykke med det, Brian!

Nyt fra bestyrelsen

13. april 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. april 2016  er nu tilgængeligt.
Se det her

Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af generalforsamling i Sebber Kloster Golf Klub 31. marts 2016

 

  1. Valg af dirigent

På bestyrelsens forslag blev Niels Pedersen valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

 

  1. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

Formand Povl Munk fremlagde beretningen.

Flere kommentarer fra medlemmerne omhandlede den økonomiske situation og efterlyste initiativer til både at skaffe og fastholde nye medlemmer. Formanden erkendte, at bestyrelsen i 2015 havde måttet bruge rigtig mange kræfter på driften, herunder især økonomien. Bestyrelsen er helt opmærksom på behovet for nye initiativer. F.eks. er begyndere fra 2015, som ikke forsatte som medlem i 2016 blevet kontaktet og inviteret til at deltage i fællestræning og turnering på par-tre banen tre mandage i april. Ligeledes arrangeres turnering hver uge for årets nybegyndere på den lille bane, så de hurtigere både kan spille sig ned i handicap og blive integreret i klublivet.

På spørgsmål bekræftede formanden, at frivillige er forsikringsmæssigt dækket, når de arbejder for klubben.

Aalborg Kommunes Materialefond er ansøgt om støtte til køb af nye udslagsmåtter.

Sekretær Lone Laursen præsenterede klubbens nye hjemmeside på www.sebbergolf.dk

Herefter blev beretningen, som kan ses på klubbens hjemmeside, taget til efterretning med applaus.

  1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Henrik Eeg Knudsen fremlagde regnskabet, der udviser et meget beskedent overskud på 58 kr. mod budgetteret 38.000 kr. Bestyrelsen finder på baggrund af indsatsen fra medarbejdere og frivillige det økonomiske resultat for tilfredsstillende, mens medlemsudviklingen findes utilfredsstillende og bekymrende.

Regnskabet blev godkendt uden afstemning.

  1. Forelæggelse af budget for igangværende år og fastsættelse af fuldtidskontingent for det kommende år

Budgettet for 2016 er lagt ud fra en forudsætning om, at indtægterne ikke vil stige i forhold til sidste år, og der forventes et resultat på 0 kr.

Kontingentet for fuldtidsmedlemmer i 2017 blev fastsat til 5.400 kr., hvilket er en stigning på 150 kr.

Vedtaget uden afstemning.

 

  1. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag

 

  1. Forslag fra medlemmerne

John Mandrup Nielsen fremsatte og motiverede et forslag om at indføre en regel i klubbens vedtægter om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet.

John Sohn takkede for forslaget, som havde givet anledning til en god og relevant debat i bestyrelsen. Bestyrelsen mener, at regler om bestyrelsesmedlemmers inhabilitet bør fremgå af forretningsordenen frem for vedtægterne.

dirigentens forespørgsel erklærede forslagsstilleren sig enig heri og trak derfor sit forslag.

Bestemmelserne om inhabilitet er optaget under punkt 7) i bestyrelsens forretningsorden, der er offentliggjort på klubbens hjemmeside.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Kalle Jensen, Povl Munk, Lars Poulsen og Helle Rahbek Thomsen blev alle genvalgt uden afstemning.

Uden afstemning valgtes Bjarne Svendsen og Hanna Kristensen som suppleanter.

 

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Egil Christensen og Tina Koldkjær (suppleant) blev valgt uden afstemning.

 

  1. Eventuelt

a)

Jørgen Nielsen oplyste, at med bidrag fra 72 medlemmer af hole-in-one klubben plus renter og overførsel fra sidste år var der et beløb på 5.509,29 kr. til uddeling. Povl Munk Christensen modtog 2.500 kr. til klubbens ungdomsarbejde. Fire spillere havde i 2016 lavet hole-in-one, men kun Bente Houmann var medlem af klubben og modtog derfor et beløb på 2.000 kr. Et beløb på 509,29 kr. overføres til næste uddeling.

b)

Efter forslag fra mange medlemmer er det besluttet at navngive de tre sløjfer som følger:

Par-3 banen: Engsløjfen

For-9: Klostersløjfen

Bag-9: Skovsløjfen

Blandt forslagsstillerne var der trukket lod om en lille erkendtlighed, som gik til Ole Jensen, Hans Larsen og Margit Rasmussen.

c)

Formanden orienterede om et par indkomne forslag om at starte fredagsgolf med efterfølgende optænding i grillen samt miljøtiltag. Der meldes nærmere ud senere.

d)

Formanden takkede Leif Jensen for hans store arbejde både i bestyrelsen og i forbindelse med byggeriet af det nye klubhus. Chr. Roskjær blev ligeledes takket for sit store arbejde i bestyrelsen og i klubben som helhed. Begge modtog en erkendtlighed i flydende form.

Formanden sluttede af med en tak til dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen og en tak for det store fremmøde og god ro og orden.

Niels Pedersen, dirigent

Peter Thonning Olesen, referent